Powered by Smartsupp

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego 3Druktronik, składania zamówień na produkty dostępne w  Serwisie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Serwisie Internetowy zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 WSTĘP

1. Serwis Internetowy 3Druktronik działający pod adresem www.3druktronik.pl jest prowadzony przez 3Druktronik Mateusz Kaczmarski z siedzibą pod adresem ul. Struga 10-270 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 367820196, posiadającą NIP: 7393901412, zwaną w niniejszym regulaminie 3Druktronik.

Dane kontaktowe:

kontakt@3druktronik.pl

§ 2 DEFINICJE:

2. SERWIS INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.3druktronik.pl
3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
4. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
6. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Serwisie Internetowym;
7. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez 3Druktronik do realizacji;
8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest 3Druktronik do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
9. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez 3Druktronik;
10. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez 3Druktronik do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
11. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie 3Druktronik. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

12. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Serwisu Internetowego.
13. Klient składa 3Druktronik ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM” w sekcji „koszyk”.
14. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
15. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
16. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
a. produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,
b. ich cechy oraz liczbę;
c. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:
I. imię i nazwisko Klienta;
II. nazwę firmy (opcjonalnie);
III. dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
IV. aktywny adres e-mail Klienta;
V. aktywny numer telefonu Klienta;

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

21. Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do 3Druktronik na adres kontakt@3druktronik.pl pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

22. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez 3Druktronik potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
23. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
24. 3Druktronik może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
25. Na podstawie Umowy Sprzedaży 3Druktronik zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty 3Druktronik Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

WARUNEK ZAWIESZAJĄCY

26. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci 3Druktronik Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym 3Druktronik w przypadku płatności bezpośrednich.
27. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
28. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 6 CENY PRODUKTÓW

29. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
30. Wszystkie ceny na stronie 3Druktronik podane są w złotych polskich i są cenami brutto (ceny z VAT).
31. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
32. 3Druktronik może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

33. Zapłaty można dokonać:

Przelewem na konto bankowe 3Druktronik:
- Alior Bank: 92 2490 0005 0000 4500 5447 6832
3Druktronik Mateusz Kaczmarski
ul. Andrzeja Struga 2
10-270 Olsztyn

34. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od 3Druktronik potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
35. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez 3Druktronik do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez 3Druktronik lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

36. 3Druktronik realizuje dostawy zamówionych produktów:
a. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD na zasadach i zgodnie z regulaminem Firmy Kurierskiej dostępnym na stronie WWW pod linkiem https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy
37. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie 3Druktronik pod zakładką ‘WYSYŁKA’
38. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z 3Druktronik przez e-mail: kontakt@3druktronik.pl potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

39. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
40. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto 3Druktronik, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
41. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
42. Klient otrzyma od 3Druktronik informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 10 REKLAMACJE, JEŻELI SPRZEDANY TOWAR MA WADĘ, KLIENT MOŻE:

43. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
44. Żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach kodeksu cywilnego.
45. Jeżeli klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
46. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (klient nie będący konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
47. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji.
48. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

49. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Serwisie Internetowym 3Druktronik.
50. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do 3Druktronik pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu.
51. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
52. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres 3Druktronik wskazany w pkt. 1 Regulaminu. 3Druktronik nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
53. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne 3Druktronik zwraca Konsumentowi cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

§ 12 INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

54. 3Druktronik informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym 3Druktronik nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie takich sporów.
55. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a 3Druktronik, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

§ 13 WYSZUKIWARKA I USTAWIENIA SYSTEMOWE, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO WYŚWIETLENIA STRONY INTERNETOWEJ

56. Do prawidłowego wyświetlania strony www.3druktronik.pl niezbędne są następujące parametry:
a. Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1024 x 768 px
b. Wyszukiwarka: Internet Explorer od wersji 7.0, Safari od wersji 4.0 lub Firefox od wersji 3.
Polecamy instalowanie proponowanych przez wyszukiwarkę aktualizacji, gdyż wpłynie to na poprawę jakości odbioru stron internetowych.

§ 14 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

57. Dokonując zakupu w Serwisie Internetowym 3Druktronik Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
58. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich)
59. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 15 RODO

60. Więcej informacji na temat wykorzystania przez nas danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej, która znajduje się tutaj: Klauzula informacyjna zgodna z RODO

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

61. 3Druktronik może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
62. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
63. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2019.

 

Otrzymuj informację o nowościach i wyprzedażach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.